April 12, 2024 -

Międzynarodowy transport chemii – jakie warunki musi zapewnić przewoźnik?

Towary przewożone w ramach obsługi branży chemicznej należą często do towarów niebezpiecznych. Ze względu na zagrożenie, jakie niosą dla zdrowia ludzi i bezpieczeństwa środowiska, ich transport podlega szczególnych obwarowaniom. Jakie warunki musi zapewnić przewoźnik, zajmujący się międzynarodowym transportem substancji chemicznych?

Specjalne warunki transportu towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne to grupa surowców, półproduktów i produktów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, środowiska lub mienia. Materiały takie są oznaczane i klasyfikowane zgodnie z konwencją ADR. Substancje chemiczne, wymieniowe w konwencji, obejmują związki wybuchowe, palne, trujące, żrące oraz inne, mogące stanowić potencjalne zagrożenie. Ze względu na swoje właściwości, substancje chemiczne muszą być transportowane z uwzględnieniem szczególnych środków ostrożności, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi dla kontroli i nadzoru, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przepisy regulujące transport produktów chemicznych

Przewoźnicy, zajmujących się międzynarodowym transportem substancji chemicznych, muszą działać w ramach obowiązujących przepisów prawa. Do najważniejszych aktów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych należą umowy i dyrektywy europejskie:

  • Umowa ADR regulująca międzynarodowy przewóz materiałów i przedmiotów niebezpiecznych;
  • Dyrektywa 2008/68/WE dotycząca przewozu kołowego materiałów niebezpiecznych;
  • Dyrektywa 95/50/WE w sprawie procedur kontroli transportu towarów niebezpiecznych;
  • Dyrektywa 98/91 regulująca kwestie pojazdów wykorzystywanych w transporcie materiałów niebezpiecznych.

Wymagania dotyczące sprzętu, szkoleń i współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa

Przewoźników chemii na trasach międzynarodowych obowiązują szczegółowe wytyczne w zakresie przygotowania i oznaczenia sprzętu, szkoleń pracowników oraz współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa. W szczególności, są oni zobowiązani do zapewnienia:

  • odpowiednio oznaczonych, wytrzymałych oraz odpornych na reakcje chemiczne środków transportu, sprzętu roboczego, zbiorników, powierzchni magazynowych i opakowań,
  • odpowiednich cystern (posiadających świadectwo dopuszczenia do transportu, wyposażonych w tabliczki ADR, z aktualnymi badaniami technicznymi i dokumentacją odbiorczą),
  • informacji o opisie zagrożeń, które może spowodować dana substancja, jej danych fizycznych, chemicznych oraz procedur, jakie powinny zostać podjęte w przypadku skażenia,
  • szkoleń dla kierowców, zakończonych egzaminem państwowym i uzyskaniem zaświadczenia ADR.

Dodatkowo, przewoźnik zobowiązany jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa. Doradca służy pomocą w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządza obowiązkowe sprawozdania do wojewody oraz ułatwia wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa.

Postępowanie zgodne z wymaganiami nałożonymi przez prawo oraz przy pełnej świadomości osób zaangażowanych w transport co do możliwych zagrożeń pozwalają usprawnić logistykę przewozów międzynarodowych oraz podnieść ich poziom bezpieczeństwa.